KORPORAČNÍ PRÁVO

Poskytujeme komplexní právní služby ve všech oblastech korporačního práva, zahrnující veškerou agendu týkající se obchodních společností, vztahů mezi obchodní společností a jejími společníky (akcionáři) a orgány, vztahů mezi společníky (akcionáři) navzájem, odpovědnosti obchodní společnosti, jejích orgánů a managementu, zejména

 • zakládání společností a společných podniků (joint ventures) a přesídlení společnosti do jiného členského státu EU
 • vnitrostátní a přeshraniční přeměny (fúze, rozdělení, převody jmění na společníka, změny právní formy)
 • poradenství při utlumování nebo ukončování činnosti společnosti, likvidace společností
 • koncernové právo, včetně změny struktury koncernů a převodů majetku uvnitř koncernů
 • společnické a akcionářské dohody
 • převody podílů a akcií
 • převody závodů a jejich částí
 • zřizování a rušení poboček a jiných organizačních složek
 • komplexní nebo specializované právní prověrky a audity (due diligence)
 • předprodejní a poprodejní restrukturalizace
 • organizace a řízení valných hromad
 • optimalizace struktury řízení a správy obchodních korporací
 • poradenství společnostem, společníkům a akcionářům, statutárním a kontrolním orgánům společností a jejich členům
 • jmenování, odvolávání a odměňování členů orgánů obchodní korporace, včetně smluv o výkonu funkce a opčních programů
 • přípravu interních předpisů a jednacích řádů
 • poskytování finanční asistence
 • zvýšení a snížení základního kapitálu
 • výplaty podílů na zisku nebo jiných vlastních zdrojů a záloh na výplatu podílu na zisku
 • společnické a akcionářské žaloby
 • plnění povinností ve vztahu k obchodnímu rejstříku